Mittaa, reagoi ja kehity

GetFeedback tarjoaa helpomman ja nopeamman ratkaisun työhyvinvoinnin ja asiakaskokemuksen mittaamiseen

Tyytyväisyys lisää tuottavuutta

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si ja kas­va­ta myyn­tiä­si mit­taa­mal­la asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä ja työn­te­ki­jöi­de­si työ­hy­vin­voin­tia Get­Feed­back -rat­kai­su­jen avul­la. Get­Feed­back -palau­te­lait­teet tar­joa­vat mata­lan kyn­nyk­sen vaih­toeh­don palaut­teen anta­mi­seen, ja jat­ku­va reaa­liai­kai­nen datan kerää­mien mah­dol­lis­taa välit­tö­män rea­goin­nin havait­tui­hin kehityskohtiin.

Vaivaton tapa kerätä asiakaspalautetta ja mitata henkilöstötyytyväisyyttä

Get­Feed­back on työ­hy­vin­voin­nin ja asia­kas­ko­ke­mus­ten mit­taa­mi­seen kehi­tet­ty koko­nais­rat­kai­su. Yhdel­lä kos­ke­tuk­sel­la toi­mi­va näyt­tö hou­kut­te­lee asiak­kai­ta ja työn­te­ki­jöi­tä jät­tä­mään palau­tet­ta, ja jär­jes­tel­mä muo­dos­taa tulok­sis­ta sel­keän rapor­tin. Kyse­lyi­den muok­kaa­mi­nen eri­lai­siin tilan­tei­siin ja tar­pei­siin on äärim­mäi­sen help­poa ja nopeaa.

Kerää palautetta, seuraa tuloksia ja kehitä toimintaasi

Mitä pakettiin sisältyy?

Get­Feed­back koos­tuu kos­ke­tus­näy­töl­lä varus­te­tus­ta palau­te­lait­tees­ta, pil­vi­pal­ve­lus­ta ja rapor­toin­ti­jär­jes­tel­mäs­tä. Käyt­töön­ot­to on yksin­ker­tais­ta ja nope­aa. Toi­mi­tam­me lait­teet pai­kan pääl­le kaik­kial­le Suo­meen, hoi­dam­me käyt­töön­o­ton puo­les­ta­si ja opas­tam­me ohjel­mis­to­jen käy­tös­sä. Valit­ta­va­na­si on kevyem­pi Get­Feed­back -rat­kai­su ja suu­rem­mal­la näy­töl­lä varus­tet­tu Get­Feed­back plus.

Turvallisuus

Palaut­teen voi antaa tur­val­li­ses­ti ano­nyy­mis­ti Get­Feed­back -lait­teil­le. Kaik­ki Get­Feed­back -palau­te­rat­kai­sui­den kos­ke­tus­näyt­tö­pin­nat ovat varus­tet­tu pin­noit­teel­la, joka estää bak­tee­rien ja virus­ten leviä­mi­sen tehokkaasti.

Miksi GetFeedback?

Täysin pilvipohjainen ratkaisu

Täy­sin pil­vi­poh­jai­nen rat­kai­su toi­mii pai­kas­sa kuin pai­kas­sa. Inter­ne­tyh­teys muo­dos­tuu lait­tees­sa vakio­na ole­van 4G-yhtey­den avul­la, ja palau­te­lai­te vaa­tii ainoas­taan nor­maa­lin verkkovirran.

Tulokset päivittyvät raporteiksi reaaliajassa 

Palau­te­jär­jes­tel­män reaa­liai­kai­ses­ti päi­vit­ty­vien raport­tien ansios­ta asia­kas- tai hen­ki­lös­tö­pa­laut­tei­siin on mah­dol­lis­ta rea­goi­da vaik­ka saman tien.

Kerää asiakaspalautteet ja henkilöstön kokemukset yhdellä kosketuksella

Sel­keä palau­te­sys­tee­mi roh­kai­see ker­to­maan mie­li­pi­teen aiem­paa her­kem­min ja tekee asia­kas- ja hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syy­den kehit­tä­mi­ses­tä helpompaa. 

Kerromme palauteratkaisuistamme ja palautelaitteen käyttökohteista mielellämme lisää. 

Soita 000 000 0000