Blogi

Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työn tuot­ta­vuus ja lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­vuus ovat suo­raan riip­pu­vai­sia työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­nis­ta ja työs­sä viih­ty­mi­ses­tä. Hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät pal­ve­le­vat työ­nan­ta­jaan­sa parem­min ja pal­ve­lua­lal­la hei­dän hyvin­voin­tin­sa välit­tyy myös hyvä­nä asiakaskokemuksena. 

Lue lisää

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Hyö­dyn­nät­kö kil­pai­lue­tua, jon­ka voi­sit saa­vut­taa mit­taa­mal­la ja ana­ly­soi­mal­la asia­kas­ko­ke­mus­ta? Eri­lai­set asia­kas­pa­lau­te­rat­kai­sut tar­joa­vat kor­vaa­ma­ton­ta dataa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen tueksi. 

Lue lisää
Soita 000 000 0000