Haluatko tietää, mitä asiakkaanne teistä ajattelevat tai kuinka sitoutuneita työntekijänne ovat?

GetFeedback Plus

Ketterä tapa kerätä asiakas- ja henkilöstöpalautetta

Get­Feed­back plus on lois­ta­va rat­kai­su help­poon asia­kas- ja hen­ki­lös­tö­pa­laut­teen kerää­mi­seen. Näp­pä­rän palau­te­lait­teen avul­la luot kyse­lyi­tä, joi­den avul­la voit paran­taa niin asiak­kai­den kuin hen­ki­lös­tön­kin tyy­ty­väi­syyt­tä. Get­Feed­back plus -paket­ti sisäl­tää tyy­lik­kään palau­te­lait­teen, kyse­lyi­den hal­lin­taan ja rapor­toin­tiin tar­vit­ta­vat ohjel­mis­tot sekä kaik­ki käyttöönottopalvelut.

Suurempi näyttö markkinointiin ja viestintään

Get­Feed­back Plus ero­aa Get­Feed­back -perus­ver­sios­ta suu­rem­man kos­ke­tus­näyt­tön­sä ansios­ta. Suu­rem­pi kos­ke­tus­näyt­tö tar­jo­aa lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det tuo­da näy­töl­le myös info- ja mai­nos­vies­te­jä tai Get­Feed­back-tulok­sia. Get­Feed­back Plus -jär­jes­tel­män sisään­ra­ken­ne­tun media­hal­lin­ta­työ­ka­lun avul­la info- ja mai­nos­vies­tien päi­vit­tä­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen on todel­la nope­aa ja helppoa.

Hanki GetFeedback Plus hintaan 119,00 €/kk

Kaikki mitä tarvitset palautteiden keräämiseen ja vähän enemmän

Saat raportit kätevästi suoraan sähköpostiin

Get­Feed­back plus -jär­jes­tel­mä sisäl­tää kat­ta­vat rapor­toin­tio­mi­nai­suu­det, jot­ka voi­daan hel­pos­ti rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tion­ne toi­vei­den mukaan. Rapor­toin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da siten, että palau­te­ra­por­tit muo­dos­tu­vat halu­tuin välia­join esi­mer­kik­si sähköpostiin.

Hallitse palautekyselyitä ja mainosviestejä helpon käyttöliittymän avulla

Ket­te­rän käyt­tö­liit­ty­män avul­la voit rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin nopeas­ti ja päi­vit­tää kysy­myk­siä ja mai­nos- tai info­vies­te­jä, mis­sä ja mil­loin vain. Voit vaih­taa sisäl­töä vaik­ka päi­vit­täin ja kus­to­moi­da mai­nos­vies­tit ja kysy­myk­set koh­de­ryh­mäl­le sopi­vik­si. Sisäl­lön hal­lin­ta hoi­tuu käte­väs­ti niin mobii­lis­sa kuin tietokoneellakin. 

Autamme sinua järjestelmän käyttöönotossa 

Get­Feed­back plus­san käyt­töö­not­ta­mi­nen on todel­la vai­va­ton­ta. Tos­hi­ba toi­mit­taa rat­kai­sun pai­kan pääl­le ja ottaa tuot­teen käyt­töön puo­les­ta­si. Käyt­töön­o­ton yhtey­des­sä kou­lu­tam­me kaik­ki käyt­tä­jät Get­Feed­back -pil­vi­pal­ve­lun käyt­töön, ja tar­joam­me tukea kai­kis­sa jär­jes­tel­mään liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä koko sopi­mus­kau­den ajan.

Antibakteerisella kalvolla varmistat laitteen hygieenisuuden 

Get­Feed­back plus -palau­te­lai­te on varus­tet­tu anti­vi­rus-/an­ti­bak­tee­ri­sel­la kal­vol­la, jon­ka ansios­ta palaut­teen kerää­mi­nen on tur­val­lis­ta, eikä kos­ke­tus­näyt­tö levi­tä bak­tee­re­ja tai viruksia.

Hanki GetFeedback Plus kiinteään kuukausihintaan

119,00 €/kk

  • 36 kk:n sopi­musai­ka, ei mui­ta kuluja
  • Saa­ta­vil­la myös jalus­tal­la, jos­sa on lait­teen hygiee­ni­sen käy­tön mah­dol­lis­ta­va laa­du­kas anti­bak­tee­ri­nen kalvo

Tekniset tiedot

  • Pai­no: 9,5 kg
  • Mitat: 45 (s) x 130 (k) x 55,5 (l) cm
  • Näyt­tö: 24,5”
  • Yhteys: 4G-mobii­li

Etsitkö edullisempaa ratkaisua palautteiden keräämiseen?

Tutus­tu myös pie­nem­mäl­lä kos­ke­tus­näy­töl­lä varus­tet­tuun peruspakettiimme. 
Soita 000 000 0000