Kerää asiakas- tai henkilöstöpalautetta helposti ja joustavasti

GetFeedback

Tarjoa parempi asiakaskokemus palautelaitteen ansiosta

Get­Feed­back on lois­ta­va valin­ta help­poon ja jous­ta­vaan asia­kas­pa­laut­teen kerää­mi­seen. Get­Feed­back -asia­kas­pa­lau­te­lait­teen avul­la saat tie­tää, mitä miel­tä asiak­kaan­ne oli­vat pal­ve­lus­tan­ne tänään ja voit tar­jo­ta heil­le jat­kos­sa entis­tä­kin parem­man asiakaskokemuksen.

Paranna työntekijöidesi viihtyvyyttä GetFeedbackin avulla 

Get­Feed­back sovel­tuu lois­ta­vas­ti myös hen­ki­lös­tö­pa­laut­teen kerää­mi­seen. Yhdel­lä kos­ke­tuk­sel­la toi­mi­van palau­te­lait­teen ansios­ta palaut­teen jät­tä­mi­nen on hel­pom­paa ja nopeam­paa, eikä vaa­di työn­te­ki­jöil­tä aikaa vie­vien lomak­kei­den täyttämistä.

Hanki GetFeedback hintaan 89,00 €/kk

Kaikki mitä tarvitset palautteiden keräämiseen

Get­Feed­back sisäl­tää kai­ken, mitä tar­vit­set asia­kas- tai hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyi­den muok­kaa­mi­seen, palaut­teen kerää­mi­seen ja raport­tien seu­raa­mi­seen. Paket­tiin kuu­luu palau­te­lai­te, tar­vit­ta­vat ohjel­mis­tot sekä käyttöönottopalvelut.

Yrityksen brändiin sopiva palautejärjestelmä

Get­Feed­back -jär­jes­tel­mä voi­daan brän­dä­tä asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Yri­tyk­sen äänen­sä­vyyn sopi­vien kysy­mys­ten luo­mi­nen ja muun sisäl­lön muok­kaa­mi­nen ja hal­lin­ta on help­poa Get­Feed­back -pil­vi­pal­ve­lun avul­la. Koko­nai­suus voi­daan vii­meis­tel­lä brän­diin sopi­val­la visu­aa­li­sel­la ilmeellä.

Vaivaton käyttöönotto

Palau­te­lait­teen ja -jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to on todel­la help­poa. Kiin­teä hin­noit­te­lu sisäl­tää rat­kai­sun käyt­töön­o­ton, joka tar­koit­taa, että Tos­hi­ba toi­mit­taa tuot­teen toi­vo­maan­ne paik­kaan ja ottaa sen käyt­töön. Jär­jes­tel­män käyt­tä­jät kou­lu­te­taan Get­Feed­back -pil­vi­pal­ve­lun käyt­töön, ja Tos­hi­ban tuki on voi­mas­sa koko sopi­mus­kau­den ajan.

Säännöllinen raportointi

Jär­jes­tel­män rapor­toin­tio­mi­nai­suu­det ovat kat­ta­vat ja hel­pos­ti rää­tä­löi­tä­vis­sä juu­ri tei­dän orga­ni­saa­tion­ne käyt­töön. Rapor­toin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da, niin että rapor­tit muo­dos­tu­vat halu­tuin välia­join esi­mer­kik­si säh­kö­pos­tiin ja voit hel­pos­ti seu­ra­ta palaut­tei­den kehit­ty­mis­tä sään­nöl­li­sin väliajoin.

Ketterä käyttöliittymä

Ket­te­rän käyt­tö­liit­ty­män avul­la voit­te rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin nopeas­ti ja päi­vit­tää kysy­myk­siä tilan­teen mukaan niin mobii­li­lait­teil­la kuin tietokoneeltakin.

Turvallinen kosketusnäyttö

Get­Feed­back -palau­te­lai­te on varus­tet­tu anti­vi­rus-/an­ti­bak­tee­ri­sel­la kal­vol­la, jon­ka ansios­ta palau­te­lait­teen käyt­tä­mi­nen on tur­val­lis­ta. Kal­vol­la suo­jat­tu kos­ke­tus­näyt­tö ei levi­tä bak­tee­re­ja tai viruksia.

Hanki GetFeedback kiinteään kuukausihintaan

89,00 €/kk

  • 36 kk:n sopi­musai­ka, ei mui­ta kuluja
  • Asia­kas­pa­lau­te­lai­te on saa­ta­vil­la myös jalus­tal­la, jos­sa on lait­teen hygiee­ni­sen käy­tön mah­dol­lis­ta­va laa­du­kas anti­bak­tee­ri­nen kalvo

Tekniset tiedot

  • Pai­no 4,5 kg
  • Mitat: 34 (s) x 120 (k) x 46,5 (l) cm
  • Näyt­tö: 10,5”
  • Yhteys: 4G-mobii­li

Haluatko hyödyntää palautelaitetta myös markkinoinnissa ja viestinnässä? 

Näy­tä palau­te­ky­se­lyn ohes­sa reaa­liai­kai­nen yhteen­ve­to kai­kis­ta palaut­teis­ta, lisää näyt­töön mai­nos­teks­ti tai muis­tu­ta ajan­koh­tai­sis­ta tie­dot­teis­ta Get­Feed­back Plus­san avulla.

Soita 000 000 0000