Asiakaskokemuksen ja työhyvinvoinnin mittaaminen nopeasti GetFeedbackin avulla

Asiakastyytyväisyys

Asiakaskokemuksen mittaaminen GetFeedbackin avulla

Get­Feed­bac­kin avul­la keräät asiak­kait­te­si palaut­teen nopeas­ti ja hel­pos­ti. Get­Feed­back -asia­kas­pa­lau­te­lai­te voi­daan sijoit­taa esi­mer­kik­si myy­mä­läym­pä­ris­töön, joko kas­so­jen tai pois­tu­mis­tien lähet­ty­vil­le, jos­sa asiak­kaat voi­vat ker­toa mie­li­pi­teen­sä vaivattomasti.

Asiakaspalautteen kerääminen auttaa kehittymään

Asia­kas­pa­laut­teen kerää­mi­sel­lä on usei­ta hyviä puo­lia asia­kas­ko­ke­muk­sen raken­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Asia­kas­pa­lau­te­lai­te aut­taa sinua tun­nis­ta­maan kehi­tys­koh­dat ja asiak­kai­den miel­ty­myk­set sekä huo­mio­maan tie­ten­kin myös posi­tii­vi­set palautteet.

Miten hyvin suoriuduimme tänään mielestäsi? Saavutimmeko odotuksesi tai olisiko palvelussa petraamisen varaa? Miten voisimme palvella sinua jatkossa entistäkin paremmin? 

Haluaisitko sinä mitata yrityksenne asiakastyytyväisyyttä helppokäyttöisen GetFeedback -järjestelmän avulla?

Miksi GetFeedback on paras ratkaisu asiakaskokemuksen mittaamiseen?

Ajan tasalla olevaa dataa

Saat käyt­töö­si reaa­liai­kais­ta dataa asiak­kai­de­si tyy­ty­väi­syys­ta­sos­ta. Data on saa­ta­vil­la­si heti palaut­teen anta­mi­sen jälkeen. 

Nopea reagointi poikkeamiin

Laa­duk­kaan ja nopean datan ansios­ta voit rea­goi­da heti mah­dol­li­siin poik­kea­miin asiakastyytyväisyydessä. 

Mihin suuntaan olemme menossa? 

Datan avul­la raken­net­ta­vis­sa pidem­män aika­vä­lin rapor­teis­sa voit näh­dä, miten eri osa-alu­eet ovat kehit­ty­neet ja onko asia­kas­ko­ke­muk­sis­sa ilmen­nyt esi­mer­kik­si paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia eroja. 

Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus

Anta­mal­la mah­dol­li­suu­den palaut­teen anta­mi­seen voit lisä­tä tyy­ty­väi­syyt­tä ja uskol­li­suut­ta asiak­kai­den keskuudessa. 

Henkilöstötyytyväisyys

Työhyvinvoinnin mittaaminen GetFeedbackin avulla

Ker­ran vuo­des­sa teh­tä­vät hen­ki­lös­tö­ky­se­lyt ovat his­to­ri­aa – tänä päi­vä­nä hen­ki­lös­tön tilaa pitää pys­tyä arvioi­maan huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min ja reaa­lia­jas­sa. Get­Feed­bac­kin avul­la voit kerä­tä dataa hen­ki­lös­tö­si tilas­ta jatkuvasti.

Palautelaite auttaa reagoimaan haasteisiin reaaliajassa

Jär­jes­tel­män ansios­ta saat tie­toa hen­ki­lös­töä pai­na­vis­ta asiois­ta reaa­lia­jas­sa, oli kysees­sä sit­ten het­kit­täi­nen työ­mää­rän lisään­ty­mi­nen tai käyn­nis­sä ole­va toi­mi­ti­la­re­mont­ti. Kyse­lyi­den muok­kaa­mi­nen ja ajas­ta­mi­nen on help­poa, ja näin voit var­mis­taa, että kyse­lyt ovat aina ajankohtaisia.

Miten kuvailisit työssäjaksamistasi tällä viikolla? Millainen työilmapiiri tiimissäsi on ollut organisaatiomuutoksen jälkeen? Koetko saavasi esimieheltäsi riittävästi tukea työssä suoriutumiseesi?

Haluaisitko aloittaa mittaamaan työhyvinvointia helppokäyttöisen GetFeedback -järjestelmän avulla?

Miksi GetFeedback on paras ratkaisu työhyvinvoinnin mittaamiseen?

Reaaliaikaista tietoa

Saat käyt­töö­si reaa­liai­kais­ta dataa hen­ki­lös­tö­si tyy­ty­väi­syys­ta­sos­ta. Data on saa­ta­vil­la­si heti palaut­teen anta­mi­sen jälkeen.

Välitön reagointi poikkeamiin

Laa­duk­kaan ja nopean data ansios­ta voit rea­goi­da heti mah­dol­li­siin poik­kea­miin henkilöstötyytyväisyydessä.

Kehityksen tarkastelu

Datan avul­la raken­ne­tuis­sa pidem­män aika­vä­lin rapor­teis­sa voit näh­dä, miten eri osa-alu­eet ovat kehit­ty­neet ja onko hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syy­des­sä ilmen­nyt esi­mer­kik­si paik­ka­kun­ta­koh­tai­sia eroja.

Henkilöstötyytyväisyys ja sitoutuneisuus

Anta­mal­la mah­dol­li­suu­den palaut­teen anta­mi­seen voit lisä­tä tyy­ty­väi­syyt­tä ja sitou­tu­nei­suut­ta hen­ki­lös­tön keskuudessa.

Matalan kynnyksen vaihtoehto asiakaspalautteen keräämiseen

  • Get­Feed­bac­kis­sa palau­tet­ta anne­taan yksin­ker­tais­ten hymiöi­den avul­la. Palaut­teen anta­mi­nen on asiak­kaal­le ja työn­te­ki­jäl­le huo­mat­ta­vas­ti vai­vat­to­mam­paa kuin sanal­li­sen palaut­teen kirjoittaminen.
  • Palau­tet­ta ker­tyy toden­nä­köi­ses­ti enem­män, kun sen anta­mi­nen on teh­ty näin helpoksi.
  • Oikein sijoi­tel­lun palau­te­lait­teen ja hyvin muo­toil­tu­jen kysy­mys­ten ansios­ta voi­daan kerä­tä run­saas­ti hyö­dyl­lis­tä tie­toa, jon­ka ansios­ta toi­min­taa voi­daan kehit­tää entis­tä­kin paremmaksi.
  • Palau­te­jär­jes­tel­mään on mah­dol­lis­ta aset­taa myös jat­ko­ky­sy­myk­siä, jot­ta saa­daan sel­vil­le, mit­kä teki­jät vai­kut­ti­vat palaut­tee­nan­ta­jan kokemukseen.

Tiedätkö miten hyvin vastaat asiakkaidesi odotuksiin?

Asia­kas­ko­ke­muk­sen mit­taa­mi­nen asia­kas­pa­laut­teen avul­la on yksi tär­keim­mis­tä yri­tyk­sen toi­min­taa ohjaa­vis­ta mit­ta­reis­ta. Mit­taa­mal­la asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä sään­nöl­li­ses­ti voi­daan sel­vit­tää, kuin­ka hyvin pal­ve­lu ja tuot­teet vas­taa­vat asiak­kai­den odo­tuk­sia. Get­Feed­bac­kin avul­la asia­kas­pa­lau­tet­ta voi­daan kerä­tä jat­ku­vas­ti ja rea­goi­da rapor­teis­sa näky­viin haas­tei­siin nopeas­ti. Kehit­tä­mäl­lä asia­kas­ko­ke­mus­ta palaut­teen avul­la yhä parem­paan suun­taan voi­daan lisä­tä tuot­ta­vuut­ta ja sitout­taa asiakkaita.

Tiedätkö mitä työntekijäsi ajattelevat juuri nyt?

Vuo­sit­tais­ten hen­ki­lös­tö­ky­se­lyi­den sijaan Get­Feed­bac­kin avul­la hen­ki­lös­tön mie­li­pi­tei­tä voi­daan kar­toit­taa jat­ku­vas­ti, niin nor­maa­lis­sa arjes­sa kuin muu­tos­ten­kin kes­kel­lä. Sään­nöl­li­sen työ­hy­vin­voin­nin mit­taa­mi­sen ansios­ta myös mah­dol­li­siin ongel­ma­koh­tiin voi­daan puut­tua ajois­sa. Posi­tii­vi­sen työil­ma­pii­rin säi­lyt­tä­mi­sek­si on tär­ke­ää, että jokai­nen työyh­tei­sön jäsen tulee kuul­luk­si. Kehit­tä­mäl­lä työil­ma­pii­riä jat­ku­vas­ti parem­paan suun­taa voi­daan vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti myös työn tehok­kuu­teen ja tuottavuuteen.

Haluatko kuulla lisää GetFeedbackin mahdollisuuksista?

Soita 000 000 0000