Toshiba

getfeedback-ravintola-asiakas

Mukana menestyksessä

Tokios­sa vuon­na 1875 perus­tet­tu Tos­hi­ba kuu­luu maa­il­man joh­ta­viin monia­lay­ri­tyk­siin, ja sil­lä on yhtiöi­tä ympä­ri maa­il­maa. Tos­hi­ban toi­min­ta-aja­tuk­se­na on aut­taa asiak­kai­taan saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa tar­joa­mal­la heil­le huip­pu­ke­hit­ty­nei­tä rat­kai­su­ja ja pal­ve­lui­ta.

Toshiba Suomessa

Tos­hi­ba on toi­mi­nut Suo­mes­sa yli 30 vuot­ta ja työl­lis­tää täl­lä het­kel­lä noin 60 hen­ki­löä. Tos­hi­bal­la on omat toi­mis­tot Espoos­sa, Turus­sa ja Tam­pe­reel­la. Huol­to- ja käyt­töön­ot­to­pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la koko Suo­meen.
getfeedback-ravintola-asiakas-palaute

Asiakaslähtöinen ja innovatiivinen edelläkävijä

Luo­vuus ja inno­va­tii­vi­suus ovat vah­vas­ti ohjan­neet valin­to­jam­me, ja perin­ne jat­kuu tänä­kin päi­vä­nä. Tos­hi­ba on asian­tun­te­muk­sel­taan laa­ja ja vah­va monia­layh­tiö, jon­ka tuot­tei­ta ovat muun muas­sa moni­toi­mi­lait­teet, LCD-tele­vi­siot, pöy­tä­tie­to­ko­neet, kan­net­ta­vat PC:t, huip­pu­no­peat luo­ti­ju­nat, lää­ke­tie­teel­li­set kuvan­ta­mis­lait­teet, elekt­ro­ni­set kom­po­nen­tit, his­sit ja suu­ri vali­koi­ma kulu­tuse­lekt­ro­niik­kaa.

Tutustu GetFeedback -palauteratkaisuihin