getfeedback-tyohyvinvoinnin-mittaaminen

Työhyvinvoinnin mittaaminen

Työn tuottavuus ja liiketoiminnan kannattavuus ovat suoraan riippuvaisia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä. Hyvinvoivat työntekijät palvelevat työnantajaansa paremmin ja palvelualalla heidän hyvinvointinsa välittyy myös hyvänä asiakaskokemuksena.

Työhyvinvoinnin mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää 

Sii­nä mis­sä yhä useam­mat yri­tyk­set ovat vii­me vuo­si­na uudis­ta­neet tapo­jan­sa mita­ta asia­kas­ko­ke­mus­ta, oli­si orga­ni­saa­tiois­sa aika tar­kas­tel­la myös tapo­ja mita­ta hen­ki­lös­tön koke­mus­ta. Vain siten on mah­dol­lis­ta ymmär­tää, miten yhteys hen­ki­lös­tön ja asiak­kai­den maa­il­mo­jen välil­lä toi­mii.

Tyy­ty­väi­nen hen­ki­lös­tö on yri­tyk­sel­le kor­vaa­mat­to­man tär­keä voi­ma­va­ra. Voi­ma­va­ra, jon­ka hyvin­voin­ti vai­kut­taa pait­si työn tuot­ta­vuu­teen ja kan­nat­ta­vuu­teen, myös yri­tyk­sen ima­goon ja asia­kas­ko­ke­muk­seen.

Parem­paa asia­kas- ja hen­ki­lös­tö­ko­ke­mus­ta voi­daan raken­taa vain kuun­te­le­mal­la ja osal­lis­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­tä sekä asiak­kai­ta ja siten kehit­tä­mäl­lä orga­ni­saa­tion kult­tuu­ria, pro­ses­se­ja ja ilma­pii­riä pait­si asia­kas- myös työn­te­ki­jä­läh­töi­sem­pään suun­taan. 

Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä

Työ­hy­vin­voin­ti on aina osien­sa sum­ma. Sii­hen vai­kut­ta­via teki­jöi­tä ovat muun muas­sa työn­te­ki­jän mah­dol­li­suus vai­kut­taa omaan teke­mi­seen­sä ja kehit­tyä, ylei­nen ilma­pii­ri työ­pai­kal­la ja työyh­tei­sön väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus, toi­mi­vat toi­min­ta­ta­vat, pro­ses­sit ja vies­tin­tä sekä oikeu­den­mu­kai­nen joh­ta­mi­nen.

Toi­saal­ta työ­tyy­ty­väi­seen vai­kut­ta­vat väis­tä­mät­tä myös työym­pä­ris­tön ulko­puo­li­set teki­jät, kuten työn­te­ki­jän elä­män­ti­lan­ne.

Työ­hy­vin­voin­ti riip­puu sii­tä, mil­tä työn­te­ki­jäs­tä tun­tuu tul­la töi­hin; mil­lai­sek­si hän kokee työyh­tei­sön ja työ­teh­tä­vät. Onko työn­te­ki­jäl­lä riit­tä­vät työ­ka­lut, kuten osaa­mi­nen ja työyh­tei­sön sekä esi­mie­hen tuki, suo­riu­tuak­seen teh­tä­vis­tään? Kokee­ko työn­te­ki­jä, että hänen työ­pa­nos­taan arvos­te­taan ja hänen mie­li­pi­teil­lään on mer­ki­tys­tä?

Henkilöstötyytyväisyys vaikuttaa tehokkuuteen ja työn tuottavuuteen

Tyy­ty­mät­tö­mät työn­te­ki­jät ja nega­tii­vi­nen työil­ma­pii­ri hei­jas­tu­vat suo­raan myös yri­tyk­sen tulok­seen. Hen­ki­lös­tön hyvin­voin­nil­la on talou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä muun muas­sa työ­mo­ti­vaa­tion para­ne­mi­sen kaut­ta. Hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syyskyse­lyis­tä saa­dun tie­don valos­sa voi­daan kehit­tää hen­ki­lös­tön ja esi­mies­ten osaa­mis­ta sekä sisäis­tä vies­tin­tää.

Näin ollen työ­hy­vin­voin­ti vai­kut­taa orga­ni­saa­tion mai­nee­seen, talou­del­li­seen tulok­seen sekä kil­pai­lu­ky­kyyn, ja hyvin suun­ni­tel­lut inves­toin­nit työ­hy­vin­voin­tiin voi­vat mak­saa itsen­sä monin­ker­tai­si­na takai­sin. Las­ken­nal­li­sia esi­merk­ke­jä löy­tyy sekä suo­raan tuot­ta­vuu­den kas­vuun että sai­raus­pois­sao­lo­jen kus­tan­nuk­siin.

Työ­hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen on siis talou­del­li­ses­ti perus­tel­tua, sil­lä hyvin­voi­va työn­te­ki­jä saat­taa hyvin olla jopa 25 % tuot­ta­vam­pi kuin uupu­mus­ta koke­va työn­te­ki­jä. 

Työssä jaksaminen ja työntekijäkokemus heijastuvat myös asiakaskokemukseen

Yri­tyk­sen asia­kas­pal­ve­lu ei enää ole pelk­kä kus­tan­nus­paik­ka, vaan tär­keä osa yri­tyk­sen ima­goa.

Työ­hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­nen on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin myös asia­kas­läh­töis­tä lii­ke­toi­min­taa, sil­lä hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syy­den tila näkyy myös asia­kas­ko­ke­muk­ses­sa.

Kun työn­te­ki­jät koke­vat työs­ken­te­lyn mie­lek­kääk­si, he ovat toden­nä­köi­ses­ti myös uskol­li­sem­pia työ­nan­ta­jal­leen. Täl­löin he myös sitou­tu­vat orga­ni­saa­tion yhtei­siin arvoi­hin ja kehit­tä­vät yhdes­sä asia­kas­läh­töi­sem­pää toi­min­taa, jos­sa tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­le paras mah­dol­li­nen pal­ve­lu­ko­ke­mus.

Hen­ki­lös­tön tyy­ty­mät­tö­myys puo­les­taan näkyy usein muun muas­sa epä­miel­lyt­tä­vä­nä työs­ken­te­lyil­ma­pii­ri­nä ja työn­teon tehot­to­muu­te­na. Hei­ken­ty­nyt moti­vaa­tio vai­kut­taa töi­den kasaan­tu­mi­seen ja pal­ve­lualt­tiu­den heik­ke­ne­mi­seen, jot­ka molem­mat vai­kut­ta­vat lopul­ta nega­tii­vi­ses­ti myös asia­kas­ko­ke­muk­seen. 

Työnantajakuva ja yrityksen maine muodostuvat myös henkilöstötyytyväisyyden kautta

Hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­nil­la on vai­ku­tuk­sen­sa myös yri­tyk­sen mai­nee­seen ja työ­nan­ta­ja­ku­vaan. Työs­tään ylpeät, työ­paik­kaan­sa tyy­ty­väi­set työn­te­ki­jät ovat mer­kit­tä­vim­piä posi­tii­vi­sen työ­nan­ta­ja­ku­van raken­ta­jia.

Työ­nan­ta­ja­ku­va vai­kut­taa muun muas­sa rek­ry­toin­tiin, sil­lä hyvä mai­ne työ­nan­ta­ja­na ja yri­tyk­se­nä joh­taa sii­hen, että posi­tiois­ta kiin­nos­tu­vat yhä useam­mat ammat­ti­lai­set, jot­ka puo­les­taan nos­ta­vat yri­tyk­sen kil­pai­lu­ky­kyä. 

Miten työhyvinvointia mitataan? 

Ker­ran vuo­des­sa jär­jes­tet­tä­vät työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyt tar­joa­vat aut­ta­mat­ta lii­an sup­pean kuvan työ­hy­vin­voin­nin tilan­tees­ta. Hyvä hen­ki­lös­tö­tyy­ty­väi­syys vaa­tii orga­ni­saa­tiol­ta myös jat­ku­vaa kehit­ty­mis­tä ja hen­ki­lös­tön osal­lis­ta­mis­ta, johon puo­li­vuo­sit­tain tai vuo­sit­tain tee­tet­tä­vät kyse­lyt eivät rii­tä.

Työ­elä­mä on jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa ja se kuor­mit­taa työn­te­ki­jöi­tä vai­kut­taen työ­hy­vin­voin­tiin. Var­hai­nen rea­goin­ti val­lit­se­viin ongel­ma­koh­tiin esi­mer­kik­si työ­pai­kan ilma­pii­ris­sä, vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tai esi­mies­työs­sä edel­lyt­tää, että työn­te­ki­jöi­tä kuun­nel­laan reaa­liai­kai­ses­ti.

Jat­ku­va työ­hy­vin­voin­nin mit­taa­mi­nen tar­jo­aa huo­mat­ta­vas­ti kat­ta­vam­man ja luo­tet­ta­vam­man kuvan työn­te­ki­jöi­den tyy­ty­väi­syy­des­tä myös pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä sekä aut­taa havait­se­maan syy-seu­raus­suh­tei­ta tulok­siin vai­kut­ta­neis­ta teki­jöis­tä.

Henkilöstötyytyväisyys haastavissa tilanteissa ja muutosten keskellä 

Työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyt ovat monis­sa orga­ni­saa­tiois­sa vuo­sia jat­ku­via sar­jo­ja, jois­sa kyse­ly­jen ajan­koh­dat on mie­tit­ty jo pit­käl­le etu­kä­teen. Myös kyse­lyi­den tulok­set aset­tu­vat aina sii­hen kon­teks­tiin – aikaan, paik­kaan ja tilan­tee­seen – jos­sa vas­taa­jat kul­loin­kin ovat.

Eri­tyi­ses­ti haas­ta­vis­sa muu­tos­ti­lan­teis­sa herää kysy­myk­siä sii­tä, miten olo­suh­teet vai­kut­ta­vat kyse­lyn tulok­siin ja kan­nat­taa­ko työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyä yli­pään­sä teet­tää sil­loin?

Haas­ta­vien tilan­tei­den kes­kel­lä avoi­mel­le kes­kus­te­lul­le on kui­ten­kin eri­tyi­sen suu­ri tar­ve. Muu­tos­ten­kaan kes­kel­lä työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyä ei kan­na­ta jät­tää teet­tä­mät­tä, kos­ka se tar­jo­aa hen­ki­lös­töl­le tär­keän kana­van pur­kaa tun­te­muk­si­aan ja teh­dä näky­väk­si omia aja­tuk­si­aan val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta työn­te­koon.

Hen­ki­lös­tön tyy­ty­väi­syy­den jat­ku­va mit­taa­mi­nen tilan­teis­ta riip­pu­mat­ta on osa jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta ja tuot­taa tär­ke­ää tie­toa myös esi­mer­kik­si muu­tos­joh­ta­mi­sen tuek­si. 

Työhyvinvoinnin mittaaminen palautelaitteilla

Hen­ki­lös­tön tyy­ty­väi­syyt­tä voi­daan mita­ta reaa­liai­kai­ses­ti esi­mer­kik­si eri­lai­siin fyy­si­siin palau­te­lait­tei­siin ajas­tet­ta­vil­la kyse­lyil­lä. Lait­tei­den avul­la kysy­myk­siä pys­ty­tään vai­vat­to­mas­ti koh­den­ta­maan, muok­kaa­maan ja vaih­ta­maan myös muut­tu­vien tilan­tei­den mukaan ja samal­la tulok­siin voi­daan rea­goi­da koh­den­ne­tum­min.

Mit­taa­mal­la työn­te­ki­jä­ko­ke­mus­ta tar­jo­taan hen­ki­lös­töl­le kana­va osal­lis­tua ja näy­te­tään, että heis­tä väli­te­tään ja hei­dän mie­li­pi­tei­tään arvos­te­taan.

Joh­dol­le mit­taus­tu­lok­set tar­joa­vat kul­la­nar­vois­ta palau­tet­ta ja dataa, joi­den avul­la kehit­tää yhä parem­paa työs­ken­te­ly­kult­tuu­ria, jouk­kue­hen­keä ja työ­paik­kaa. Lopul­ta työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­nen vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti sekä työ­nan­ta­jan tulok­seen, kil­pai­lu­ky­kyyn että mai­nee­seen.

Haluatko ajantasaista tietoa henkilöstösi työhyvinvoinnista helppokäyttöisen GetFeedback -palautelaitteen avulla?

Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan lisää

Jaa somessa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Soita 000 000 0000